Regulamin

1. Nazwa sprzedawcy
Ta witryna (www.raiseyourlife.fr) jest utrzymywany przez Maison Anoufa firmę zarejestrowaną na
placu Rembowskiego 9c / 1, 02-915 Warszawa z INTRA numeru VAT WSPÓLNOTA: 521 36 70 603.
Numer telefonu: 00 48 533 336 681
Po sprzedaży: order@raiseyourlife.fr
Gospodażem witryny jest SERAAQ
Kierownik budowy: Robert Hakalo
2. Ogólne postanowienia dotyczące warunków : (zwana dalej "OWU")2.1 Cel T & C
T & C stosuje się wyłącznie do sprzedaży detalicznej produktów RAISE YOUR LIFE na swojej stronie
internetowej www.raiseyorulife.fr . Zasady zostały sporządzone w języku polskim, a w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości co do ich interpretacji, stosuje się tylko polska wersja językowa.
2.2 Zakres stosowania T & C
T & C stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży online Raise Your Life (zwanym dalej "detalistą")
produkty nabywców na prawach konsumentów (zwanych dalej "konsumentami"). Komunikacja
drogą elektroniczną jest jedynie umowna. Taka korespondencja nie może mieć wpływu na prawa
konsumenta do odstąpienia od umowy bez względu na okoliczności.
2.3 Dostępność i właściwości T & C
T & C są dostępne dla konsumentów w www.raiseyourlife.fr . Zaznaczając odpowiednie pole przed
umieszczeniem ich kolejności, konsument akceptuje wszystkie zasady T & C przez potwierdzenie
zamówienia. Sprzedawca jest odpowiedzialny za odpowiednie przestrzeganie i ochronę T & C.
2.4 Zmiany w T & C
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany T&C w każdej chwili, w całości lub w części, bez
uprzedzenia i bez obowiązku rekompensaty. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji w T & C,
obowiązują zasady T&C z dnia , w którym konsument dokonał zakupu. Kopia może być dostarczone
przez sprzedawcę na życzenie klienta.
2,5 T & C Klauzula podzielności
Jeśli jedna z klauzul T & C staje się nieważna, to nie czyni całości dokumentu jako nieważny. Czasowa
lub stała niemożność stosowania jednej lub więcej klauzul w T & C przez sprzedawcę detalicznego nie
może zagwarantować sprzedawcy rezygnacji z innych klauzul w T & C, które nadal służą interesowi
sprzedawcy detalicznego.
3. Produkty
3.1 Opis
Jeśli to konieczne, konsumenci mogą uzyskać dalsze informacje na temat produktu, kontaktując się z
działem konsumenckim. Wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży posiadają opis, który określa
swoje główne funkcje, zgodnie z artykułem L.111-1 polskiego Kodeksu Konsumentów [Code de la
consommation]. Zdjęcia produktów nie są umowne. Produktu może różnić się, ale nie w sposób
znaczący w odniesieniu do rzeczywistego koloru produktu, materiału, wykończenia (łączniki
przycisków zszywanie itp.); Konsumenci nie mogą wystąpić o zwrot kosztów lub wymianę wskutek
niewielkiej modyfikacji od produktu. Informacje o produkcie znajdują się na stronie Raise Your Life,
natomiast mogą być również przedmiotem błędu pisarskiego.
4. Cena4.1 Cena detaliczna
Zgodnie z artykułem L.113-13 polskiego Kodeksu Konsumentów, ceny detaliczne podane są dla
wszystkich produktów na stronie www.raiseyourlife.fr w euro, a także polskim zlotym, z podatkiem
od sprzedaży, wykluczając koszty dostawy, transportu i / lub kosztów przygotowawczych. Jeśli ma to
zastosowanie, te dodatkowe koszty są podane przed potwierdzeniem zamówienia i są rozliczane
oddzielnie. Całkowita kwota należna przez konsumenta jest wskazana na stronie w potwierdzeniu
zamówienia.
4.2 Modyfikacja
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, w górę lub w dół, w dowolnym czasie, bez
uprzedzenia. Jeśli cena towaru zostanie zmodyfikowana po złożeniu zamówienia przez klienta, to
obowiązuje go cena z dnia złożenia zamówienia.
5. Serwis
Produkty są dostępne w sprzedaży detalicznej on-line dla wszystkich odbiorców znajdujących się w
Polsce lub w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Międzynarodowa dostawa jest
dostępna na życzenie klienta. Produkty są dostępne do sprzedaży detalicznej online, w zależności od
dostępności. Konsumenci zaakceptują sprzedaż detaliczną online, za pomocą podwójnego kliknięcia
na procedurę: Kliknij raz, aby potwierdzić koszyk, a następnie kliknij przycisk po raz drugi w celu
potwierdzenia zamówienia, po czym następuje podsumowanie na ekranie.Drugie kliknięcie, kieruje
do bezpiecznej strony płatności, gdzie możecie państwo dokonać zakupu.
6. Zamówienie
6.1 Kroki do wykonania zamówienia detalicznego online
Aby złożyć zamówienie, konsumenci powinni umieścić produkty, które zamierzają kupić w
wirtualnym koszyku. Aby dokonać zamówienia należy wybrać dany produkt, podać rozmiar, kolor
(jeśli dotyczy) i liczbę egzemplarzy, a następnie kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka" lub "Kup teraz".
Klient zostaje przekierowany do strony z podsumowaniem wyboru, następnie należy sprawdzić
kolejność i prawidłowość transakcji lub zmodyfikować go, jeśli jest to wymagane. Gdy wybór został
potwierdzony, prosimy kliknąć "Potwierdź zamówienie". To drugie kliknięcie potwierdza pełną i
bezwarunkową akceptację T & C i stanowi umowę wiążącą obie strony, w następnym kroku
konsument otrzymuje potwierdzenie e-mailem, jak tylko to możliwe. Konsument jest odpowiedzialny
za dostarczenie prawidłowych i rzetelnych informacji przy składaniu zamówienia. Informacja ta musi
umożliwiać sprzedawcy nośnik do wypełnienia ich zobowiązań w jak najlepszych warunkach.
Obejmuje to adres e-mail konsumenta, pełny adres dostawy, imię i nazwisko oraz telefon >
sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne, brakujące lub niepełne informacje przekazane
przez konsumenta.
Modyfikacja 6.2 ZamówienieWszelkie zmiany zamówienia przez konsumenta po potwierdzeniu podlegają akceptacji detalisty i
dostępności produktów. Wnioski o zmianę mogą być przyjmowane tylko przed przygotowaniem
zamówienia. Na ogół, wytwarzanie wymaga 24 godzin, ale czas ten może być krótszy.Sprzedawca nie
ma obowiązku przyjąć wniosku o modyfikację po czasie realizacji/przygotowania zamówienia
(otrzymane po zamówienie zostało przygotowane)
Potwierdzenie 6.3 Zamówienie
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia dla uzasadnionych powodów. Na
przykład, niezwykle wysoka ilość pozycji otrzymanych statusie konsumenta nabywcy może być
uzasadnieniem odmowy udzielenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia
zamówienia konsumenta zaangażowanego w sprawy sądowe (trwającej lub rozwiązane). W
przypadku odmowy, konsumentowi będzie w pełni zwrócone koszty jakie poniósł podczas transakcji
internetowej, w rozsądnym okresie czasu.
6.4 Niedostępność zamówionych produktów
Jeśli jeden lub więcej produktów w zamówieniu jest niedostępna, sprzedawca poinformuje
konsumenta w rozsądnym okresie czasu i zaproponuje produkt o takiej samej jakości i cenie.
Konsument może wybrać zwrot lub voucher do wykorzystania na stronie.
7. Zamówienie
7.1 Wnioski
Umowa sprzedaży zawierana jest po podwójnym kliknięciu przez klienta w celu potwierdzenia
zamówienia. Godzina i data tego podwójnego kliknięcia są rejestrowane cyfrowo przez 1 & 1, naj
stronie internetowej gospodarza. Konsument akceptuje nagranie dostarczone przez 1 & 1, w
przypadku sporu, z wyłączeniem wszelkich innych form zapisu czasu cyfrowego. Wszystkie
informacje, formularze zamówień i faktury są archiwizowane na serwerach Raise Your Life
hostowanych przez SERAAQ.
7.2 Zakończenie
Umowa może zostać rozwiązana przez sprzedawcę, w następujących okolicznościach:
- Odmowa Konsumentom na sprzedaż zamówionych produktów
- Pakiet wrócił do przewoźnika z powodu nieprawidłowych informacji udzielonych przez konsumenta
- Brak zapłaty ceny (bez uszczerbku dla wszelkich postępowań prawnych podjętych przeciwko
konsumentowi)
We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach, kwota wszelkich płatności dokonywanych
pozostaje własnością sprzedawcy, jako rekompensata.
8. WycofaniePo otrzymaniu towaru, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy prawnej okres czternastu
dni, bez konieczności płacenia jakiejkolwiek kary lub uzasadnienia wycofania. Wszelkie koszty zwrotu
zostaną pokryte przez konsumenta. Aby skorzystać z tego prawa, konsument musi wysłać e-mail do
działu konsumenckiego w sav@elevenparis.com. Ten adres e-mail musi zawierać numer zamówienia,
imię i nazwisko klienta oraz wszelkich innych praktycznych informacji. Po tym żądaniu konsumentowi
będzie przydzielony numer zwrotny. Numer ten zwrotny jest obowiązkowy, każdy pakiet otrzymany
bez numeru zwrotnego nie może zostać przyjęty przez nasz system. Konsument może zwrócić
produkt w ciągu 30 dni od daty otrzymania produktu, pod warunkiem, że produkty zostaną
dostarczone do siedziby sprzedawcy detalicznego, w oryginalnym opakowaniu, bez brakujących
części, w idealnym stanie, oznakowane, niezużyte, nieprane, wraz z oryginałem faktury i
Formularzem zwrotu. Każdy zwrot , który nie spełnia tych kryteriów nie będzie przyjęty, a produkt
zostanie zwrócony do konsumenta. Wszystkie ryzyka poniesione w trakcie zwrotu produktu są
ponoszone przez konsumenta. Konsument jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych
środków w celu zapewnienia bezpiecznego zwrotu produktu (opakowania, zabezpieczenia). W
przypadku zwrotu bez podpisu, konsument jest odpowiedzialny za dostarczenie dowodu otrzymania
produktu. Dowód otrzymania jest wymagany do każdego zwrotu. Prosimy o zapoznanie się z
procedurą wysyłki w państwa firmie transportowej, jaką wybraliście, a także dokładne wpisywanie
informacji wysyłkowych, ze względu na możliwość zagubienia przesyłki przez dostawce. Z tego
powodu zalecamy, aby wszyscy konsumenci dokonujący zwrotu produktu, zadeklarowali wartości
produktu oraz ubezpieczyli wysyłkę u swojego dostawcy. Zwrócony produkt zostaje
zaakceptowany/niezaakceptowany przez obsługę Raise Your Life przez potwierdzenie lub odmowę na
przyjęcie produktu.
9. Płatność
Płatność należy uregulować w całości po potwierdzeniu zamówienia. Płatność jest dokonywana za
pośrednictwem niezależnej bezpiecznej platformy
10. Dostawa
Sprzedawca przekaże produkty dostawcy w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania pełnej zapłaty
zamówienia. Okres ten wynosi 10 dni roboczych, natomiast w następujących okresach: okres Bożego
Narodzenia (01 grudnia do 10 stycznia) opóźnień w dostawach z powodu przyczyn zewnętrznych nie
może uzasadniać roszczenia o odszkodowanie lub odszkodowania płatności od sprzedawcy. Produkty
są dostarczane na adres wskazany przez konsumenta w formularzu zamówienia. Konsumenci, którzy
akceptują produkt bez wyrażenia obaw do przewoźnika uznaje się, że przyjął dostawę. Dlatego
konsument traci prawo do złożenia reklamacji dotyczącej dostawy. W przypadku uszkodzenia lub
częściowej utraty produktu, konsument musi podać swoje zastrzeżenia na dowodzie dostawy przy
odbiorze, której kopia zostanie wysłana do sprzedawcy i, w ciągu trzech dni po tej dacie otrzymania,
należy poinformować przewoźnika o tych zastrzeżeniach listem poleconym z potwierdzeniem
odbioru, zgodnie z art L. 133-3 polskiego prawa handlowego. Jeśli produkt nie jest zgodny z
zamówieniem, konsument musi zarejestrować skargę do sprzedawcy w celu uzyskania zastępstwa lub
zakończenia sprzedaży, jeśli dotyczy.11. Gwarancje
W ramach gwarancji, sprzedawca dokonuje zwrotu lub wymiany wadliwych produktów lub
przedmiotów, które nie odpowiadają kolejności, na życzenie konsumenta. Reklamacje dotyczące
gwarancji sprzedaży lub usług muszą być skierowane do konsumentów usług: od 10.00 do 12:00 i
14:30 do 18:00 w poniedziałki, środy i czwartki. Możesz skontaktować się z działem sprzedaży na po
order@raiseyourlife.fr
12. Odpowiedzialność
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy spowodowanego przez kupującego, niekontrolowane i nieprzewidywalne wydarzenie
powstałe przez zewnętrzna firmę. Ponadto sprzedawca jest objęty klauzulą najlepszych standardów,
jego obowiązki są za zakończone gdy pakiet zawierający zamówienie konsumenta został przekazany
przewoźnikowi. Sprzedawca nie może zatem być pociągnięty do odpowiedzialności za
niedostarczenie produktu. Podpisane odbioru pakietu/ produktów przez przewoźnika, jest dowodem
przekazania odpowiedzialności. Karę umowną następuje, we wszystkich przypadkach, w których
konsument nie wykonuje swoich zobowiązań, płatność z góry w zamówieniu pozostaje własnością
sprzedawcy, jako kara.
Klauzula 13. Zakończenie
Zakończenie zlecenia w okolicznościach określonych przez te T & C zostanie wysłane listem
poleconym, bez uciekania się do postępowania sądowego.
14. Własność intelektualna
Elementy odtworzone na tej stronie, które są wyłączną własnością redakcji, są chronione prawem
autorskim, marki i praw patentowych. Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć na stronie internetowej
sprzedawcy detalicznego są chronione na całym świecie według praw autorskich i praw własności
intelektualnej; ich reprodukcja, nawet we fragmentach, jest zabronione. Bedą podjęte klroki prawne
przeciwko każdej reprodukcji i dystrybucji tych elementów, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.
15. Dane osobowe
Zbieranie danych osobowych służy do przetwarzania zamówień i kompilacji baz danych klientów i ich
dystrybucję do osób trzecich odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia i płatności, te podlegają
zgodzie osoby zainteresowanej. Dane osobowe są przetwarzane i konserwowane przez redaktora
wyłącznie w celu podania zamówienia i stosunków handlowych i podlegają zgłoszeniu do Narodowej
Komisja Informatyki i Wolności. Konsument ma prawo do wglądu, zmiany, poprawy i usunięciaswoich danych osobowych w dowolnym momencie. Dane osobowe przekazane przez klientów nie są
udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe zawarte w bazie danych Your Life Raise klienta, chyba
że klient wyraźnie sprzeciwia się tej integracji. Konsument ma prawo do wglądu i poprawiania swoich
danych osobowych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tego prawa, klient musi skontaktować
się z działem obsługi klienta firmy poprzez e-mail, telefonicznie lub listownie.
16. Rozliczenie sądowe, obowiązkowe przed Klauzula pojednawcza
W przypadku sporu między sprzedawcą i konsumentem: konsument powinien rozpocząć procedurę
pojednawczą bezpośrednio do punktu sprzedaży, w celu rozstrzygnięcia sporów, bez odwoływania się
do innej firmy. Procedura ta zastępuje wszelkie inne formy , wniesienie skargi na okres
zaakceptowany przez klienta do 30 dni roboczych. Reklamacje należy kierować do obsługi klienta:
order@raiseyourlife.fr
17. Arbitraż
Jeśli skarga zostanie odrzucona przez dział obsługi klienta lub w przypadku braku odpowiedzi z tego
działu, w terminie dwóch miesięcy, konsument może skierować spór dotyczący formularza
zamówienia lub tych, T & C, jako źródło ich konfrontacji ze sprzedawcą do arbitra, który jest,
niezależny i bezstronny, aby przynieść obu stronom wspólnie rozwiązanie.
18. Obszar jurysdykcji
W przypadku sporu dotyczącego zamówienia umieszczonego na stronie internetowej lub detalicznie i
jakiegokolwiek sporu dotyczącego T & C, sąd właściwy będzie zlokalizowany przy lokalu pozwanego.
19. Prawo właściwe
Umowa ta i związane podlegają prawu polskiemu.